Αποστολή Μετρήσεων

6 δεκαδικά ψηφία

6 δεκαδικά ψηφία