Αποστολή Μετρήσεων

    6 δεκαδικά ψηφία

    6 δεκαδικά ψηφία